Često postavljena pitanja (FAQ)

U nastavku možete pronaći često postavljena pitanja vezana za prijavu na konkurs, kao i odgovore na njih. Ukoliko ne možete pronaći odgovor na vaše pitanje, ili vam je potrebna dodatna pomoć, molimo vas da nas kontaktirate na email info@kapetan.ba.
Ovaj Konkurs namijenjen je udruženjima građana, ali i neformalnim grupama građana i građanki koje broje minimum tri člana (od kojih je minimum jedan punoljetan). Stambena zgrada može da se prijavi i kao registrovano pravno lice, ali i kao neformalna grupa. Na vama je da odaberete model, ali napominjemo da efekat projekta koji predlažete ne može biti ograničen samo na stanare zgrade, odnosno mora biti javno dostupan i usmjeren na veći broj lica.
Konkursom želimo da podržimo najbolje ideje na cijeloj administrativnoj teritoriji Kantona Sarajevo. Dakle, u obzir dolaze sve kreativne ideje na kompletnom području Kantona Sarajevo, kako u gradskim sredinama, tako i u prigradskim naseljima i selima te ukoliko to broj, vrsta i kvalitet prijava bude dozvoljavao, pokušaćemo da sredstva rasporedimo ravnopravno.
Konkurs Lokalne fondacije Kapetan Sarajevo ne podržava pojedince, ali u situacijama kada se udruže tri umjetnika ili studenta i akcija koju sprovode je od koristi za veći broj građana, ohrabrujemo ovakvu vrstu saradnje i pozivamo ih da pošalju popunjen formular sa svojom idejom. Stipendija nije nešto što mi podržavamo putem ovog konkretnog konkursa.
Da, možete poslati više od jednog projekta, ali podršku može dobiti samo jedan od njih.
Kroz ovaj Konkurs definisan je maksimalan iznos i to je 2.000 KM po projektu. Minimalan iznos je 500 KM po projektu. Generalno, sve inicijative između tih iznosa su dobrodošle. Podržavamo i male inicijative i intervencije koje za mali novac mogu dati vidljive rezultate u vašim lokalnim zajednicama.
Neformalne grupe i udruženja građana nemaju obavezu da obezbijede dodatni novac za potrebe projekta, ukoliko smatraju da je iznos između 500 i 2.000 KM dovoljan za ostvarenje ideje. Ukoliko budžet za vaš projekat iznosi više od maksimalnog iznosa (2.000 KM) obavezno navedite gdje ćete obezbijediti dodatna sredstva za vaš projekat.
Sa registrovanim udruženjima se potpisuje Ugovor kojim se definišu sva prava i obaveze. Ukoliko ste neformalna grupa čiji projekat je podržan na konkursu, biće potrebno da pronađete registrovano udruženje građana s kojim ćete potpisati ugovor o suradnji i koje će vam ustupiti račun tokom trajanja projekta. Lokalna fondacija Kapetan Sarajevo će svim neformalnim grupama pomoći da ostvare saradnju sa drugim udruženjima koja će im ustupiti račun za ovu ideju. Za svako plaćanje potrebno je obezbijediti odgovarajući račun i/ili ugovor, koji na kraju projekta treba dostaviti nama na uvid. Nisu predviđena plaćanja u gotovini. Sve grupe i udruženja koja budu podržana će dobiti kompletna uputstva i obuku iz finansija prije početka realizacije projekata.
S obzirom na to da je osnovna ideja ovog konkursa podrška volonterskim idejama građana za promjene u lokalnoj zajednici i da je maksimalan iznos budžeta 2.000 KM, nije predviđeno da u sebi sadrži honorare za aktiviste koji učestvuju u realizaciji ideje.
Da, zakup može biti uključen, ali je preporuka da se prostor obezbijedi kroz neko partnerstvo ili ustupanje prostora na korištenje, kako bi se odobreni novac iskoristio za realizaciju aktivnosti, nabavku materijala, opreme i robe.
Ne, to nije neophodno. Selekcioni odbor ocijenjuje razrađenost i realnost budžeta, a ukoliko projekat bude izabran za podršku tada ćemo dati sve detaljne smjernice i uputstva za finansijski dio.
Selekcioni odbor će prilikom ocjenjivanja, na osnovu podataka iz prijave sagledavati realni kapacitet grupe za realizaciju predloženih projektnih aktivnosti. Nije obavezujuće da mjesto prebivališta članova tima bude i mjesto realizacije projekata, ali je neophodno jasno i precizno navesti način rada, resurse kojima raspolažete i jasnu ideju kako planirate da realizujete projekat kojim konkurišete.
U grupi koja realizuje projekat može biti i strani državljanin, ukoliko je dio neformalne grupe koja je aktivna u lokalnoj zajednici. Ovlašteni predstavnik grupe koji potpisuje ugovor o realizaciji projekta mora biti državljanin Bosne i Hercegovine.
Ukoliko je prijedlogom projekta predviđeno partnerstvo sa drugim organizacijama ili institucijama, poželjno je dostaviti protokol o saradnji, sa jasno naznačenim ulogama u procesu realizacije projekta koji predlažete.